Šī lapa ir izdrukāta no Liepājas evaņģēliski luteriskā draudze
Interneta adrese:
http://liepajasluteradraudze.lv/?ct=sdfsdf&fu=read&id=29

Bīskapa Pāvila Brūvera vizitācija Liepājas Lutera draudzē

Lutera draudze
2015.03.18 10:41

Liepājas Lutera draudzē notikusi bīskapa P.Brūvera vizitācija

2015.gada 8.-15.februārī notika Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas (LELB) Liepājas bīskapa Pāvila Brūvera vizitācija mācītāja Raita Šēnera pārraudzītajā Liepājas Lutera draudzē. Vizitāciju prakse Liepājas diecēzē aizsākusies 2011.gadā un Liepājas Lutera draudze ir 28.draudze no 124 draudzēm Liepājas diecezē, kurā bīskaps vizitē. Bīskapa vizitācijas jeb apmeklējuma mērķis ir iepazīties ar vidi, kurā dzīvo draudze un iedvesmot draudzi. Vizitācija ir iespēja draudzei paskatīties uz sevi no malas. P.Brūvers uzsver, ka vizitācija notiek, “lai redzētu kā draudze pilda savu uzdevumu šajā vietā – būt par gaismu, zemes sāli šeit. Draudze ir šajā vietā, lai būtu par Kristus gaismu, par vietu, kas izstaro Kristus mīlestību, Viņa patiesību un taisnību – lai visi to zinātu.” Vizitācijas komisijas darbā piedalījās arī Grobiņas iecirkņa prāvests Ainārs Jaunskalže, Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles dekāns Pēteris Kalks un LELB revidents Aivars Kaņeps.

Vizitācija aizsākās 8.februārī ar svinīgu dievkalpojumu Liepājas Lutera baznīcas Mazajā zālē. Pēc dievkalpojuma tika apmeklēts kristīgās dzejas pasākums draudzes namā “Baltā stunda”, kuru vadīja Ilga Auza. 12.februārī notika iepazīšanās ar baznīcas un draudzes nama tehnisko stāvokli un baznīcas jumta glābšanas darbu risinājumu apspriešana. Tikšanās reizē ar Liepājas domes Attīstības pārvaldes vadītāju Mārtiņu Ābolu un projektu vadītāju Lindu Markus-Narvilu tika pārrunātas galvenās pilsētas projektu aktualitātes, kā arī soļi dievnama glābšanas veicināšanai un pieejamie finanšu resursi Valsts kultūrkapitāla fonda projektu konkursos un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas finansējuma piesaistes iespējas. Dienas gaitā notika iepazīšanās ar draudzes diakonijas darba aktivitātēm,  “Drēbju kameras” apskate un nākotnes perspektīvu pārrunāšana starptautiska projekta ieviešanā - Dienas centra izveidē sākumskolas vecuma bērniem. Diakonijas un sadraudzības darbs draudzē plaši attīstīts gan rīkojot ikgadēju īpašu draudzes veco ļaužu Adventa – Ziemassvētku laika pasākumu, dodoties mājapmeklējumos, braucot kopīgās draudzes ekskursijās, veicinot sadarbību ar Blīdenes, Gramzdas, Ventspils un citām draudzēm, sadarbojoties ar slimnīcu, nododot nepieciešamās drēbes slimniekiem, vadot svētbrīžus Valsts sociālās aprūpes centra "Kurzeme" filiālē „Liepāja", pansionātā “Rokaiži”, kā arī organizējot dažādus citus pasākumus. Vizitācijas komisija viesojās arī draudzes svētdienas skolas telpās un iepazinās ar skoliņas aktivitātēm. Ceturtdienas vakara dievkalpojumu Liepājas Lutera baznīcā vadīja mācītājs R.Šēners, pēc kura pārdomās par draudzes muzikālo dzīvi dalījās ērģelnieces Līga Šteinberga un Anda Šintlere, kā arī kora dalībnieki, izsakot vēlmi, saglabāt latviešu dziedāt prasmi un dziedāšanas tradīcijas, veidojot kopīgus draudžu dziesmu svētkus Kurzemē.  Bīskaps P.Brūvers uzvēra, ka “pat laicīgie dziesmu svētki ir ļoti pacilājoši, kur nu vēl garīgie – tie vēl dubulti. Ļoti sirdi pacilā un garu stiprina. Būtu svarīgi, ka būtu kāds, kas uzņemtos to. Varbūt ne pa Kurzemi, bet Ziemeļkurzemi, Dienvidkurzemi – nelielos apmēros.”

13.februārī, tiekoties ar Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieku Gunāru Ansiņu, projektu vadītāju Lindu Markus-Narvilu un priekšsēdētāja vietnieka palīdzei Sabīni Priedienu, tika pārrunātas pilsētas attīstības perspektīvas un tika pausts atbalsts sadarbībai Liepājas Lutera baznīcas glābšanas darbu atbalstīšanā. Apmeklējot Liepājas Lutera draudzes 2014.gadā atklāto muzeju “Reformācijai – 500”, muzeja vadītājas, kā arī draudzes grāmatu galda vadītājas Vitas Pētersones vadībā, tika iepazīta draudzes gādīgi saglabātā un iegūtā piemiņas lietu kolekcija, kas saistīta ar Mārtiņa Lutera vārdu un draudzes vēsturi.

14.februārī notika tikšanās ar draudzes padomi, pārrunājot draudzes šī brīža situāciju, nākotnes perspektīvas, kā arī notika sirsnīga un viesmīlīga tikšanās ar draudzes Dāmu komiteju, kas veic nozīmīgu sadraudzības darbu draudzē. LELB revidents veica draudzes dokumentu pārskatīšanu.

Vizitācija noslēdzās 15.februārī ar svinīgu bīskapa P.Brūvera vadītu dievkalpojumu, piedaloties prāvestam A.Jaunskalžem un mācītājam R.Šēneram. Dievkalpojuma laikā amatā tika ievesti pērminderi Valdis Avotiņš un Mareks Vērenieks.

Notikusī vizitācija tika dokumentēta un pēc vizitācijas norises draudze saņems materiālu, kurā būs apkopota iegūtā informācija un pievienots bīskapa slēdziens un ieteikumi turpmākajam draudzes darbam.

Vizitācijas komisija izsaka sirsnīgu pateicību Liepājas Lutera draudzei, draudzes priekšniekam Uģim Deķerim, mācītājam Raitim Šēneram un ikvienam dalībniekam, kas piedalījās tikšanās reizēs par atsaucīgo un viesmīlīgo uzņemšanu.

Informāciju sagatavoja:

Liepājas bīskapa sekretāre – biroja vadītāja,

Ilze Vitāle