Sākums
 Jaunumi
 Kalendārs
 Dievkalpojums
 Svētdarbības
 Aizlūgumi
 Draudze un aktivitātes
 Diakonijas centrs
 Vēsture un muzejs
 Galerija
 Notikumi
 Sprediķi
 Liecības
 Mēs ticam
 Mazais Katehisms
 Kristīgā mācība
 Iesvētību tālmācības
 Garīgi raksti
 Iesakām izlasīt
 Dvēseles spogulis
 Noderīgas saites
 Pieteikumi un anketas
 Ziedojumi

 
Laipni gaidīti
Liepājas Lutera draudzē un baznīcā! 

~~~~~~~~~~~~~~~

Dievkalpojumi svētku laikā

 • 23.decembrī pl.11.00 4.Adventa dievkalpojums

 • 24.decembrī pl.16.00 Ziemsvētku dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu

 • 24.decembrī pl.18.00 Ziemsvētku Svētvakara dievkalpojums

 • 25.decembrī pl.11.00 Kristus piedzimšanas svētku un Iesvētes dievkalpojums

 • 30.decembrī pl. 11.00 Svētdiena pēc Ziemsvētkiem dievkalpojums

 • 31.decembrī pl.11.00 Vecgada dievkalpojums

 • 6.janvārī pl.11.00 Zvaigznes dienas dievkalpojums

  ~~~~~~~~~~~~~~~

  15.decembrī pl.12.00 draudzes senioru un kalpotāju satikšanās un sadraudzības pasākums

  pl.12.00 Dievkalpojums baznīcā

  pl.13.00 Koncerts Draudzes namā

  pl.13.30 Sadraudzības mielasts

  ~~~~~~~~~~~~~~~

  Katru svētdienu plkst. 11.00 draudzes svētdienas skolas nodarbības.

  Pulcēšanās Liepājas Lutera draudzes baznīcā.

  Aicinām svētdienas skolas pulciņā jaunus dalībniekus.

  ~~~~~~~~~~~~~~~

  Iesvētes apmācību sākums 03. oktobrī,
  trešdien pl.18.00 ,
  Jelgavas 58, Liepājas Lutera draudzes namā.

  Sirsnīgi aicināti visi, kas vēlas saņemt kristību, iesvēti vai vēlas noslēgt laulību baznīcā, vai saņēmuši uzaicinājumu kļūt par krustvecākiem, vai vienkārši vēlas uzzināt vairāk par kristīgās ticības pamatiem.

  ~~~~~~~~~~~~~~~

  LIEPĀJAS LUTERA DRAUDZE 

  IESVĒTES   NODARBĪBU   PLĀNS

  Nodarbības notiks : trešdienās pl.18.00  no 3.oktobra   līdz 19.decembrim
  ( Draudzes namā Jelgavas ielā 58, 3.st. )
  Iesvētības notiks :   otrdien pl.11.00 25.decembrī – Kristus piedzimšanas svētkos

              
  Iesvētes nodarbību mērķis ir iepazīstināt ar svarīgākajiem kristietības principiem, lai ikviens klausītājs varētu nonākt līdz personiskām attiecībām ar Dievu – Kungu Jēzu Kristu, pieņemot kristības sakramentu un iesvēti, kļūstot par Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas draudzes locekli.
  Nr. p.k. Nodarbību
  datums
  Temats
  1.     3.oktobris    2018.g Dalībnieku reģistrācija, iepazīšanās. Ievads: Cilvēks. Dievs. Ticība.
    2.  10.oktobris Ievada turpinājums: Cilvēks. Dievs. Ticība. TA – Ticības apliecības.
    3. 
   
    17.oktobris
   
  Ticības apliecību izveide, vēsture.  Apustuļu Ticības Apliecība – Sv. Trīsvienība. Dievs Tēvs. Radīšana. Pasaule.Luteriskās apliecības.
   
    4.

    24.oktobris
  Kristus – kristietības atšķirības zīme. Ļaunums, grēks, elle, krusts, attaisnošana, grēksūdze, grēku piedošana un pestīšana.
    5.   31.oktobris Svētais Gars. Svētītājs. Nāve. Mūžīga dzīvība un debesu valstība.
    6.    7.novembris Lūgšana, tās nozīme. ”Mūsu Tēvs” skaidrojums. Garīgā dzīve.
    7.  14.novembris Bībele – Svētie Raksti.Uzbūve, principi, izpratne. Vecā un Jaunā Derība.
    8.  21.novembris Kristīgā ētika – Baušļi: 1.-3. – Dieva un cilvēka attiecības. Dievs.       Dieva Vārds. Laiks. 4.-10. – Cilvēku savstarpējās attiecības.
    9.  28.novembrisDievkalpojuma izpratne, uzbūve. Baznīcas liturģiskais gads. Dziesmu grāmata.
  10.    5.decembris Baznīcas nozīme. Konfesijas. Luterisms. LELB Satversme. Draudzes dzīve, izpratne, kalpošanas darbi un namturība- ziedojumu izpratne.
  11. 12.decembris Sakramenti: Kristība. Iesvēte. Svētais Vakarēdiens.
  12.
   
  19.decembris Ko nozīmē būt ( Ev.Lut. ) draudzes loceklim, kristietim, Kristus sekotājam? Dievbērnība.
  Misijas izpratne.                                                   

  Nosacījumi:  1)   Regulāri jāapmeklē iesvētes nodarbības.
  2) Obligāti jāapmeklē svētdienas dievkalpojumi.
  3) Iesvētes nodarbību laikā jāizlasa Jaunā Derība (JD).
  Pirms lekcijas katram apmeklētājam jāpierakstās reģistrācijas lapā.
  Katras lekcijas aptuvenā uzbūve:   60.min. lekcija un apm.. 20-30.min. jautājumiem un pārrunām. Lekciju dalībnieki aicināti piedalīties diskusijās. Katram iesvētes nodarbību dalībniekam jāatrod laiks apm. 30.min. personiskai sarunai ar mācītāju. Neskaidru un personīgu jautājumu risināšanai ikviens aicināts griezties pie mācītāja.
  Literatūra, ko iesakām izlasīt : 1) M.Luters „Mazais Katehisms”; „Lielais Katehisms.” 2) Jaunā Derība

  Formalitātes obligāti jānokārto 2 nedēļas pirms paredzētajām kristībām, iesvētībām, pretējā gadījumā svētdarbības var tikt atteiktas.To varat izdarīt Lutera draudzes kancelejā-
  - ceturtdienās no pl.17.00 – 20.00 ( Aizpildīta anketa, foto3x4-2gb, pases kopija, ziedojums )
  Iesvētes nodarbību noslēgumā  apskatīto jautājumu ietvaros paredzēts pārbaudījums !!!!!
  Lekciju kursu vadīs mācītājs Raitis Šēners ( mob. t. 26417168 )   
  ~~~~~~~~~~~~~~~


  Par aktuālākajiem jaunumiem, izmaiņām un regulārajām aktivitātēm interesēties pie draudzes mācītāja, draudzes kancelejā vai skatīt Kalendārā


 •  Liepājas Lutera draudze
  Rekvizīti:

  Liepājas Lutera evaņģēliski luteriskā draudze

  Reģ. Nr. LV90000100405

  Jurid. adr.: Liepāja, Jelgavas 62, LV – 3401

  Fakt. adr.: Liepāja, Jelgavas 58, LV – 3401

  A/S SEB banka, kods: UNLALV2X

  Konts: LV52 UNLA 0012 0007 0193 5

   Ziedojumi

  Lai tuvākā nākotnē varētu atjaunot un sakārtot Liepājas Lutera baznīcu kā dievnamu un Latvijas arhitektūras pieminekli ir aicināts ikviens labas gribas cilvēks ziedot un atbalstīt šo ieceri ieskaitot "Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fondā" savu ziedojumu.

  nodibinājums
  "Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fonds"
  VRN 40008239998
  Jelgavas iela 58, Liepāja, LV3401
  Konts
  LV83 UNLA 0050 0236 3204 9
  SEB banka, UNLALV2X

   Kontakti
   Draudzes mācītājs
   Raitis Šēners

   

  .

   Trešdienās 16:00 – 18:00

   Ceturtdienās
   17:00 – 20:00

   Mob. tālr. 26417168

   e-pasts: 
   raitissheners@inbox.lv

            ~~~

   Draudzes priekšnieks
   Uģis Deķeris

   Ceturtdienās
   18:00 – 20:00

   Mob. tālr. 26324444

   e-pasts:
   ugis.dekeris@gmail.com

            ~~~

   Draudzes priekšnieka
   vietnieks Edgars Ķeris

   Svētdienās pēc
   dievkalpojuma

   Mob. tālr. 28663022

             ~~~

   Draudzes lietvede-
   sekretāre Austra Vītola:

   Trešdienās 15:00 – 18:00

   Ceturtdienās
   16:00 – 20:00

   Svētdienās pēc
   dievkalpojuma

   Mob. tālr. 26164064,
   26668050

             ~~~

   Draudzes e-pasts:
   lutersliepaja@inbox.lv

   Draudzes aktivitātes
   BAZNĪCĀ

   (Jelgavas ielā 62)

   Dievkalpojums ar
   sakramentu

   Svētdienās 11:00

   Lūgšanu stunda
   
  (mazajā zālē)

   Otrdienās 18:00

   Grāmatu galds

   Mēneša pirmajā svētdienā
   pirms un pēc
   dievkalpojuma

   DRAUDZES NAMĀ

   (Jelgavas ielā 58)

   Svētdienas skola

   Svētdienās 11:00

   Mēneša 3. svētdienā
   10:30

   Jautājumu un atbilžu
   pēcpusdiena

   Mēneša 3. svētdienā
   pēc dievkalpojuma

   12:30

   Kora mēģinājumi

   Svētdienās 10:00
   (baznīcā)

   Iesvētes mācības

   Trešdienās 18:00

   Bībeles studijas

   Ceturtdienās 18:00

   Bibliotēka

   Svētdienās 10:00 – 14:00

   Dāmu komitejas
   sanāksme

   Mēneša pirmajā
   otrdienā 17:00

   Padomes sēdes

   Reizi ceturksnī
   pēc iepriekšējas vienošanās

   Drēbju kamera

   Trešdienās un
   ceturtdienās
   15:00-18:00

             ~~~

   Draudzes mājas lapas
   administratoru e-pasti:

   aija_kupcha@inbox.lv

    lutera_draudze@inbox.lv

  Copyright 2010; Created by MB Studija »