Sākums
 Jaunumi
 Kalendārs
 Dievkalpojums
 Svētdarbības
 Aizlūgumi
 Draudze un aktivitātes
 Diakonijas centrs
 Vēsture un muzejs
 Galerija
 Notikumi
 Sprediķi
 Liecības
 Mēs ticam
 Mazais Katehisms
 Kristīgā mācība
 Iesvētību tālmācības
 Garīgi raksti
 Iesakām izlasīt
 Dvēseles spogulis
 Noderīgas saites
 Pieteikumi un anketas
 Ziedojumi

 
Laipni gaidīti
Liepājas Lutera draudzē un baznīcā! 

~~~~~~~~~~~~~~~

Svētdien, 2018.gada 18.novembrī pl.11.00 Liepājas Sv.Annas baznīcā (Veidenbauma ielā -1) notiks Latvijas Valsts simtgadei veltīts ekumēnisks svētku dievkalpojums.

Ikviens mīļi aicināts.


Liepājas Lutera baznīcā 18.novembrī dievkalpojums un svētdiena skolas nodarbība nenotiks.

~~~~~~~~~~~~~~~

Katru svētdienu plkst. 11.00 draudzes svētdienas skolas nodarbības.

Pulcēšanās Liepājas Lutera draudzes baznīcā.

Aicinām svētdienas skolas pulciņā jaunus dalībniekus.

~~~~~~~~~~~~~~~

Iesvētes apmācību sākums 03. oktobrī,
trešdien pl.18.00 ,
Jelgavas 58, Liepājas Lutera draudzes namā.

Sirsnīgi aicināti visi, kas vēlas saņemt kristību, iesvēti vai vēlas noslēgt laulību baznīcā, vai saņēmuši uzaicinājumu kļūt par krustvecākiem, vai vienkārši vēlas uzzināt vairāk par kristīgās ticības pamatiem.

~~~~~~~~~~~~~~~

LIEPĀJAS LUTERA DRAUDZE 

IESVĒTES   NODARBĪBU   PLĀNS

Nodarbības notiks : trešdienās pl.18.00  no 3.oktobra   līdz 19.decembrim
( Draudzes namā Jelgavas ielā 58, 3.st. )
Iesvētības notiks :   otrdien pl.11.00 25.decembrī – Kristus piedzimšanas svētkos

            
Iesvētes nodarbību mērķis ir iepazīstināt ar svarīgākajiem kristietības principiem, lai ikviens klausītājs varētu nonākt līdz personiskām attiecībām ar Dievu – Kungu Jēzu Kristu, pieņemot kristības sakramentu un iesvēti, kļūstot par Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas draudzes locekli.
Nr. p.k. Nodarbību
datums
Temats
1.     3.oktobris    2018.g Dalībnieku reģistrācija, iepazīšanās. Ievads: Cilvēks. Dievs. Ticība.
  2.  10.oktobris Ievada turpinājums: Cilvēks. Dievs. Ticība. TA – Ticības apliecības.
  3. 
 
  17.oktobris
 
Ticības apliecību izveide, vēsture.  Apustuļu Ticības Apliecība – Sv. Trīsvienība. Dievs Tēvs. Radīšana. Pasaule.Luteriskās apliecības.
 
  4.

  24.oktobris
Kristus – kristietības atšķirības zīme. Ļaunums, grēks, elle, krusts, attaisnošana, grēksūdze, grēku piedošana un pestīšana.
  5.   31.oktobris Svētais Gars. Svētītājs. Nāve. Mūžīga dzīvība un debesu valstība.
  6.    7.novembris Lūgšana, tās nozīme. ”Mūsu Tēvs” skaidrojums. Garīgā dzīve.
  7.  14.novembris Bībele – Svētie Raksti.Uzbūve, principi, izpratne. Vecā un Jaunā Derība.
  8.  21.novembris Kristīgā ētika – Baušļi: 1.-3. – Dieva un cilvēka attiecības. Dievs.       Dieva Vārds. Laiks. 4.-10. – Cilvēku savstarpējās attiecības.
  9.  28.novembrisDievkalpojuma izpratne, uzbūve. Baznīcas liturģiskais gads. Dziesmu grāmata.
10.    5.decembris Baznīcas nozīme. Konfesijas. Luterisms. LELB Satversme. Draudzes dzīve, izpratne, kalpošanas darbi un namturība- ziedojumu izpratne.
11. 12.decembris Sakramenti: Kristība. Iesvēte. Svētais Vakarēdiens.
12.
 
19.decembris Ko nozīmē būt ( Ev.Lut. ) draudzes loceklim, kristietim, Kristus sekotājam? Dievbērnība.
Misijas izpratne.                                                   

Nosacījumi:  1)   Regulāri jāapmeklē iesvētes nodarbības.
2) Obligāti jāapmeklē svētdienas dievkalpojumi.
3) Iesvētes nodarbību laikā jāizlasa Jaunā Derība (JD).
Pirms lekcijas katram apmeklētājam jāpierakstās reģistrācijas lapā.
Katras lekcijas aptuvenā uzbūve:   60.min. lekcija un apm.. 20-30.min. jautājumiem un pārrunām. Lekciju dalībnieki aicināti piedalīties diskusijās. Katram iesvētes nodarbību dalībniekam jāatrod laiks apm. 30.min. personiskai sarunai ar mācītāju. Neskaidru un personīgu jautājumu risināšanai ikviens aicināts griezties pie mācītāja.
Literatūra, ko iesakām izlasīt : 1) M.Luters „Mazais Katehisms”; „Lielais Katehisms.” 2) Jaunā Derība

Formalitātes obligāti jānokārto 2 nedēļas pirms paredzētajām kristībām, iesvētībām, pretējā gadījumā svētdarbības var tikt atteiktas.To varat izdarīt Lutera draudzes kancelejā-
- ceturtdienās no pl.17.00 – 20.00 ( Aizpildīta anketa, foto3x4-2gb, pases kopija, ziedojums )
Iesvētes nodarbību noslēgumā  apskatīto jautājumu ietvaros paredzēts pārbaudījums !!!!!
Lekciju kursu vadīs mācītājs Raitis Šēners ( mob. t. 26417168 )



 
~~~~~~~~~~~~~~~


Par aktuālākajiem jaunumiem, izmaiņām un regulārajām aktivitātēm interesēties pie draudzes mācītāja, draudzes kancelejā vai skatīt Kalendārā


 Liepājas Lutera draudze
Rekvizīti:

Liepājas Lutera evaņģēliski luteriskā draudze

Reģ. Nr. LV90000100405

Jurid. adr.: Liepāja, Jelgavas 62, LV – 3401

Fakt. adr.: Liepāja, Jelgavas 58, LV – 3401

A/S SEB banka, kods: UNLALV2X

Konts: LV52 UNLA 0012 0007 0193 5

 Ziedojumi

Lai tuvākā nākotnē varētu atjaunot un sakārtot Liepājas Lutera baznīcu kā dievnamu un Latvijas arhitektūras pieminekli ir aicināts ikviens labas gribas cilvēks ziedot un atbalstīt šo ieceri ieskaitot "Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fondā" savu ziedojumu.

nodibinājums
"Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fonds"
VRN 40008239998
Jelgavas iela 58, Liepāja, LV3401
Konts
LV83 UNLA 0050 0236 3204 9
SEB banka, UNLALV2X

 Kontakti
 Draudzes mācītājs
 Raitis Šēners

 

.

 Trešdienās 16:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 17:00 – 20:00

 Mob. tālr. 26417168

 e-pasts: 
 raitissheners@inbox.lv

          ~~~

 Draudzes priekšnieks
 Uģis Deķeris

 Ceturtdienās
 18:00 – 20:00

 Mob. tālr. 26324444

 e-pasts:
 ugis.dekeris@gmail.com

          ~~~

 Draudzes priekšnieka
 vietnieks Edgars Ķeris

 Svētdienās pēc
 dievkalpojuma

 Mob. tālr. 28663022

           ~~~

 Draudzes lietvede-
 sekretāre Austra Vītola:

 Trešdienās 15:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 16:00 – 20:00

 Svētdienās pēc
 dievkalpojuma

 Mob. tālr. 26164064,
 26668050

           ~~~

 Draudzes e-pasts:
 lutersliepaja@inbox.lv

 Draudzes aktivitātes
 BAZNĪCĀ

 (Jelgavas ielā 62)

 Dievkalpojums ar
 sakramentu

 Svētdienās 11:00

 Lūgšanu stunda
 
(mazajā zālē)

 Otrdienās 18:00

 Grāmatu galds

 Mēneša pirmajā svētdienā
 pirms un pēc
 dievkalpojuma

 DRAUDZES NAMĀ

 (Jelgavas ielā 58)

 Svētdienas skola

 Svētdienās 11:00

 Mēneša 3. svētdienā
 10:30

 Jautājumu un atbilžu
 pēcpusdiena

 Mēneša 3. svētdienā
 pēc dievkalpojuma

 12:30

 Kora mēģinājumi

 Svētdienās 10:00
 (baznīcā)

 Iesvētes mācības

 Trešdienās 18:00

 Bībeles studijas

 Ceturtdienās 18:00

 Bibliotēka

 Svētdienās 10:00 – 14:00

 Dāmu komitejas
 sanāksme

 Mēneša pirmajā
 otrdienā 17:00

 Padomes sēdes

 Reizi ceturksnī
 pēc iepriekšējas vienošanās

 Drēbju kamera

 Trešdienās un
 ceturtdienās
 15:00-18:00

           ~~~

 Draudzes mājas lapas
 administratoru e-pasti:

 aija_kupcha@inbox.lv

  lutera_draudze@inbox.lv

Copyright 2010; Created by MB Studija »