Sākums
 Jaunumi
 Kalendārs
 Dievkalpojums
 Svētdarbības
 Aizlūgumi
 Draudze un aktivitātes
 Diakonijas centrs
 Vēsture un muzejs
 Galerija
 Notikumi
 Sprediķi
 Liecības
 Mēs ticam
 Mazais Katehisms
 Kristīgā mācība
 Iesvētību tālmācības
 Garīgi raksti
 Iesakām izlasīt
 Dvēseles spogulis
 Noderīgas saites
 Pieteikumi un anketas
 Ziedojumi

 

Dvēseles spogulis

Jūsu sirdsapziņas izmeklēšanai, gatavojoties grēksūdzei un Svētā Vakarēdiena saņemšanai

"ES ESMU DIEVS, TAVS KUNGS,
TEV NEBŪS CITUS DIEVUS TURĒT MANĀ PRIEKŠĀ"

1. BAUSLIS

1. Vai tiešām savā dzīvē nemīli nevienu un neko vairāk kā Dievu?
2. Vai nav kas tāds, kam klausi un ko godā un uz ko paļaujies vairāk nekā uz Dievu (zinātni, mākslu, talantu, pieredzi, naudu, mantu, stāvokli)?
3. Vai tu nebīsties no kāda vairāk kā no Dieva (cilvēkiem, varām, slimībām, trūkuma, neveiksmēm, radiem, vecuma, nāves)?
4. Vai tu tici Dievam, Dieva vārdam un Baznīcas mācībai?
5. Vai nemētājies kā jūras viļņi savās šaubās? Kādas ir , ja ir, tavas šaubas? (To nereti ir svarīgi noskaidrot, lai zinātu, kā palīdzēt šaubās.)

6. Vai neciet no šaubu uzbrukumiem ticības pamatpatiesībām (Credo u.c.)?
7. Vai neesi pielaidis neticību kādā Dieva nodomā?
8. Vai neesi izvairījies no kāda pienākuma draudzē vai tuvākā priekšā?
9. Vai ticībā neciet no nejūtīgas, apcietinātas sirds? Noskaidro iemeslu tam.
10. Vai neesi bijis bezdievīgs, piedalījies ateisma propagandā?
11. Vai neesi sludinājis vai izplatījis maldu mācības?
12. Vai neesi atkāpies no ticības un atgriezies pie pasaulīga cilvēka dzīvesveida?
13. Vai neesi radījis nesaskaņas ticīgajos, draudzē vai baznīcā ar maldiem, tukšām un melīgām runām, strīdiem?
14. Vai neesi nodevies neticībai, ka Dievs tev nevar piedot kādu smagu grēku?
15. Vai neciet no vienaldzības ticībā?
16. Vai tici Debesu spēku pastāvēšanai (svēto eņģeļu un kritušo eņģeļu iespaidam uz cilvēku)?
17. Vai nebīsties no velna vairāk kā Dieva?
18. Vai neesi vērsies pie burvjiem, zīlniekiem, vārdotājiem, ekstrasensiem u.tml.?
19. Vai neesi ar viņu palīdzību mēģinājis bēgt no slimībām un nelaimēm?
20. Vai pats neesi nodarbojies ar maģiju vai aizrāvies ar kādām, iespējams, tev piemītošām spējām, nenoskaidrojis, vai tas ir no Dieva?
21. Vai neesi māņticīgs (nelaimīgās dienas, dažādas zīmes – melni kaķi utt.)?
22. Vai nenēsā amuletus?
23. Vai nepiedalies kādos svešos reliģiskos rituālos vai Dievu zaimojošās izdarībās?
24. Vai neizmanto Bībeli zīlēšanai?
25. Vai neesi slinks uz lūgšanu?
26. Vai neesi vainojams nepateicībā Dievam?
27. Vai neesi kautrējies pastāvēt par Dieva vārdu un svētumu apsmējēju un zaimotāju priekšā?

"TEV NEBŪS DIEVA, SAVA KUNGA, VĀRDU NELIETĪGI VALKĀT,
JO DIEVS TO NEPAMETĪS NESODĪTU, KAS VIŅA VĀRDU NELIETĪGI VALKĀ
"

2. BAUSLIS

1. Vai neesi zaimojis Dieva vārdu sarunās vai domās?
2. Vai neesi kurnējis uz Dievu (bēdās, nelaimē, neveiksmē, vājumā, slimībās)?
3. Vai neesi necienīgi izturējies pret svētlietām, bojājis vai apsmējis tās (Sakramenta traukus, krustus, svētbildes u.c.)?
4. Vai vienmēr esi bijis uzmanīgs lūgšanā, dievkalpojumā, vai lūdzies ar lūpām un sirdi Sv.Rakstu lasījumu un sprediķa laikā, vai iedziļinājies dzirdētajā un centies iegaumēt, vai veltī laiku Dieva apcerei, meditācijai?
5. Vai neesi melīgi zvērējis pie Dieva vārda vai neizpildījis zvērestu?
6. Vai neesi lauzis Dievam dotos solījumus (konfirmācija, piemēram)?
7. Vai neesi dievojies un veltīgi piesaucis svētos un Baznīcu?
8. Vai neesi tikai ārēji reliģiozs?
9. Vai neesi kaut ko apzināti apslēpis grēksūdzē?
10. Vai dievkalpojumā neesi ar kādu strīdējies?
11. Vai esi meklējis iespēju un centies izlīgt ar tuvāko pirms dievkalpojuma?
12. Vai neesi zadzis Bībeli vai citu garīgo literatūru?
13. Vai veltī laiku ticību stiprinošām pārrunām, diskusijām (Bībeles stundās, draudzes vakaros)?

"TEV BŪS SVĒTO DIENU SVĒTĪT"
3. BAUSLIS

1. Vai esi svētījis svēto dienu, apmeklējot baznīcu?
2. Vai tev ir dārgs katrs dievkalpojums?
3. Vai nolaidības dēļ nekavē dievkalpojumus?
4. vai neesi vairījies no dievkalpojumiem bez īpaša iemesla?
5. Vai esi apmeklējis tos arī citās baznīcas svētku dienās?
6. Vai vienmēr ierodies baznīcā ar pazemīgu stāju, bijīgu un ticīgu sirdi?
7. Vai neesi apmeklējis baznīcu, kad esi lietojis alkoholu (arī minimāli)?
8. Vai ziedo savas draudzes vajadzībām, vai pakalpo nevarīgajiem ar žēlastības darbiem, apmeklējot tos pēc dievkalpojuma, pārrunājot ar tiem ticības jautājumus un palīdzot tiem praktiski?
9. Vai izmanto svētdienu atpūtai, vai izbrīvē laiku garīgas literatūras lasīšanai, vai veltī vairāk laika lūgšanai un apcerei, vai nenopūlies svētdienā ar atliekamiem un noslinkotiem darbiem, vai neslinko darba dienās?
10. Vai nekavē darbu, melīgi attaisnojoties ar baznīcas apmeklēšanu?
11. Vai veltī šo dienu fiziskai atpūtai, vai izbrīvē šo dienu ģimenei?

"TEV BŪS SAVU TĒVU UN MĀTI GODĀT,
LAI TEV LABI KLĀJAS UN TU ILGI DZĪVO SAVĀ ZEMĒ"

4. BAUSLIS

1. Vai godā tēvu un māti?
2. Vai neesi sitis tēvam vai mātei?
3. Vai neesi apvainojis viņus ar asiem vārdiem?
4. Vai neesi darījis viņiem sāpes ar savu bezrūpību?
5. Vai neesi par viņiem domājis ļaunu?
6. Vai neesi atstājis tos bez palīdzības vienus pašus?
7. Vai lūdz viņiem piedošanu par apbēdinājumiem?
8. Vai dzīvo saticībā ar visiem ģimenes locekļiem?
9. Vai rūpējies par saviem bērniem? Lūdz par tiem? Vai audzini tos kristīgā garā? Vai pienācīgi rūpējies par viņu izglītību un veselību? Vai esi iecietīgs pret viņiem viņu dzīves izvēlē, pamācot tos lēnprātībā? Vai piemini tos, kas jau mūžībā piemiņas dienās, dievkalpojumos?
10. Vai cienī un godā savus aizbildņus un labvēļus?
11. Vai godā garīdzniecību?
12. Vai aizlūdz par savu garīgo vadītāju?
13. Vai neaprunā mācītājus un neizplati nepatiesas baumas par viņiem?
14. Vai lūdz par laicīgiem valdniekiem un vadītājiem?
15. Vai godīgi izturies pret laicīgiem priekšniekiem, neaprunā tos un nekritizē aizmuguriski?
16. Vai cienīgi izturies pret gados vecākiem cilvēkiem, vai neuzskati tos par muļķākiem viņu vecuma vājību dēļ?
17. Vai neesi bijis neiejūtīgs pret saviem padotajiem?
18. Vai neizrādi savu varu, izmantojot savu stāvokli?
19. Vai lūdz par savu dzimteni un valsti?
20. Vai nekaunies no savas piederības savai tautai, valodai?
21. Vai neesi bijis savas tautas nodevējs?

"TEV NEBŪS NOKAUT"
5. BAUSLIS

1. Vai neesi kādu nokāvis, sakropļojis?
2. Vai neesi līdzvainīgs kāda cilvēka nāvē tieši vai netieši?
3. Vai neesi sitis kādu, izvarojis?
4. Vai neesi iznīcinājis bērna augli? Vai neesi pamudinājis vai piespiedis uz nedzimuša bērna iznīcināšanu kādu citu?
5. Vai tavas rīcības dēļ kāds nav zaudējis dzīvību? Vai neesi pakļāvis kādu dzīvības briesmām, nerūpējoties par pienācīgiem darba apstākļiem?
6. Vai neesi bijis nolaidīgs pret smagi slimu cilvēku?
7. Vai neesi pārsniedzis pašaizsardzības mērus un nodarījis otram sāpes un miesas bojājumus vai pat nogalinājis?
8. Vai neesi nolādējis kādu?
9. Vai neesi ar savu rīcību pavedinājis uz grēku?
10. Vai neesi kūdījis tuvāko naidoties vai atriebties?
11. Vai neesi iecirtīgs, spītīgs, nepakļāvīgs, rupjš?
12. Vai izrādi žēlastību tiem, kas ir cietuši, vai sniedz pirmo palīdzību?
13. Vai piedod tādam, kas lūdz piedošanu?
14. Vai nebojā savu veselību ar kaitīgiem ieradumiem?
15. Vai nevajadzīgi nepārpūlē sevi?
16. Vai nevairies un nekavējies apmeklēt ārstu, kad esi slims? Vai nedomā, ka saņemt medicīnisko palīdzību kristietim ir grēks?
17. Vai neesi mēģinājis izdarīt pašnāvību, vai nemokies ar domām par to?
18. Vai rūpējies par savu pestīšanu (garīgo dzīvi)?
19. Vai neesi mocījis dzīvniekus, postījis dabu, dedzinājis mežu?

"TEV NEBŪS LAULĪBU PĀRKĀPT"
6. BAUSLIS.

"TEV NEBŪS IEKĀROT SAVA TUVĀKĀ SIEVU, KALPU, LOPU, NEDZ KO CITU, KAS TAM PIEDER"
10. BAUSLIS

1. Vai neesi pārkāpis laulību?
2. Vai nedzīvo pirmslaulības dzimumdzīvi?
3. Vai neļaujies nešķīstām iekārēm un to apmierināšanai?
4. Vai neesi saistīts pretdabiskā iekārē (homoseksualitāte, homofīlija utt.)?
5. Vai cīnies ar nešķīstām domām un iekārēm, vai novērsies no tām, vai neļauj tām nemitīgi piepildīt tavu prātu un locekļus, vai lūdz Dievu un gavē, lai tās pārvarētu?
6. Vai novērsies no pornogrāfiska satura attēliem, filmām, literatūras?
7. Vai izvairies no seksuāli pavedinošiem apstākļiem un situācijām?
8. Vai tavs apģērbs nav pavedinošs, pārlieku augumu atkailinošs?
9. Vai savā uzvedībā un izturēšanās manierēs neesi divdomīgs, vai nerunā divdomības, neķītrus jokus, vai nedziedi piedauzīga satura dziesmas?
10. Vai, ticīgs būdams, nesvētītā laulībā?
11. Vai neesi vainīgs asinsgrēkā?
12. Vai nedomā, ka, dzīvojot šķīstu dzīvi, laupi sev dzīvesprieku?

"TEV NEBŪS ZAGT"
7. BAUSLIS

"TEV NEBŪS IEKĀROT"
9. BAUSLIS

1. Vai neesi laupījis, zadzis, krāpis, izmānījis, ņēmis “kukuļus”?
2. Vai neesi zadzis baznīcā, lūdzis ziedojumus, spekulējot pie ticīgo sirdsapziņas?
3. Vai neesi viltojis naudu?
4. Vai neesi nodarbojies ar marodierismu?
5. Vai zinādams neesi iegādājies zagtas mantas?
6. Vai pārliecinies, ka tavā īpašumā nav zagtu lietu?
7. Vai neesi kaitējis tuvākā īpašumam, kādā īpašā veidā to maitājis?
8. Vai neaizraujies ar azartspēlēm?
9. Vai dod žēlastības dāvanas trūkumcietējiem?
10. Vai neesi skops?
11. Vai neapcietini sirdi, kad citiem ir vajadzīga tava palīdzība?
12. Vai nesebo darbu?
13. Vai nedzīvo uz citu rēķina?
14. Vai esi atdevis parādus, ja tādi ir?
15. Vai neuzprasies uz dāvanām un nenostādi citus piespiedu ziedotāju lomā?
16. Vai neesi nesaudzīgi izturējies pret svešām lietām?
17. Vai neesi izšķērdīgs līdzekļu lietošanā?
18. Vai esi palīdzējis tuvākajam ar padomu, savu talantu, spējām?
19. Vai neapskaud tuvākā bagātību, laimi, veselību, spējas un panākumus?
20. Vai neesi sarūgtinājies, ja kādam klājas labāk nekā tev?
21. Vai neesi ilgojies pēc tuvākā neveiksmes un nelaimes?

"TEV NEBŪS NEPATIESU LIECĪBU DOT PRET SAVU TUVĀKO"
8. BAUSLIS

1. Vai neesi kalpojis melu tēvam velnam ar atklātu, zemisku, nepatiesu liecināšanu pret savu tuvāko? Vai tevis dēļ kāds nepatiesi nav apsūdzēts?
2. Vai neesi tiesājis un nosodījis citus (īpaši neklātienē, aizmuguriski)?
3. Vai centies runāt patiesību ar savu tuvāko?
4. Vai neliekuļo, vai neesi glaimojis?
5. Vai neesi baumojis vai izplatījis nepatiesas ziņas?
6. Vai pārliecinies par savu apgalvojumu drošību un patiesību?
7. Vai neesi kārs un ātrs noticēt dažādām ļaunām un nekrietnām aprunāšanām?
8. Vai izvairies no tukšvārdības?
9. Vai neapsmej citus, nekariķē?
10. Vai neesi slēpis patiesību? Noklusējis to, kur vajadzēja runāt? Vai neslēp melus un nepatiesību?
11. Vai nepriecājies par otra neslavu, nevairo to?
12. Vai rūpējies par otra reputāciju un noklusē to, kas otra vārdu varētu aptumšot?
13. Vai nesteidzies secināt par kādiem cilvēkiem vai notikumiem, neiepazinis tos?
14. Vai neesi noklausījies svešas sarunas, lasījis svešas vēstules, noskatījies ainas, kas uz tevi neattiecas

(Pārpublicēts no Saldus Sv. Jāņa draudzes mājaslapas, māc. Jānis Bitāns - http://www.janabaznica.lv/node/714 )                


 
 Liepājas Lutera draudze
Rekvizīti:

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Liepājas Lutera draudze

Reģ. Nr. LV90000100405

Fakt. adr.: Liepāja, Jelgavas 58, LV – 3401

A/S SEB banka, kods: UNLALV2X

Konts: LV52 UNLA 0012 0007 0193 5


e-pasts: lutera.draudze@inbox.lv
 Ziedojumi

Lai tuvākā nākotnē varētu atjaunot un sakārtot Liepājas Lutera baznīcu kā dievnamu un Latvijas arhitektūras pieminekli ir aicināts ikviens labas gribas cilvēks ziedot un atbalstīt šo ieceri ieskaitot "Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fondā" savu ziedojumu.

nodibinājums
"Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fonds"
VRN 40008239998
Jelgavas iela 58, Liepāja, LV3401
Konts
LV83 UNLA 0050 0236 3204 9
SEB banka, UNLALV2X

 Kontakti
 Draudzes mācītājs
 Raitis Šēners

 

.

 Trešdienās 16:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 16:00 – 18:30

 Mob. tālr. 26417168

 e-pasts: 
 raitissheners@inbox.lv

          ~~~

 Draudzes priekšnieks
 Vigo Dobelis

Svētdienās
pirms un pēc dievkalpojuma

Mob. tālr. 26154567

e-pasts:
vigod@inbox.lv

          ~~~

  Draudzes lietvede-

 sekretāre Austra Vītola:

 Trešdienās 15:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 15:00 – 18:00

 Svētdienās pēc
 dievkalpojuma

 Mob. tālr. 26668050
 

 

 Draudzes aktivitātes
 BAZNĪCĀ

 (Jelgavas ielā 62)

 Dievkalpojums ar
 sakramentu

 Svētdienās 11:00

 Lūgšanu stunda
 
(mazajā zālē)

 Otrdienās 18:00

 Grāmatu galds

 Pēc iepriekšējas vienošanās

 DRAUDZES NAMĀ

 (Jelgavas ielā 58)

 Svētdienas skola 

 Svētdienās 11:00

 No 1.jūnija līdz Pļaujas svētkiem svētdienas skola nenotiek

 Jautājumu un atbilžu
 pēcpusdiena

ziemas mēnešos

 Mēneša 3. svētdienā
 pēc dievkalpojuma

 12:30

 Kora mēģinājumi

Trešdienās 18:00

(draudzes namā)

Svētdienās 10:00 

(baznīcā)

Iesvētes mācības 

‌Iesvētes mācību kursi notiek
trīs reizes gadā

Trešdienās 18:00

 Bībeles studijas

ziemas mēnešos

 Ceturtdienās 18:00

 Bibliotēka

 Pēc iepriekšējas vienošanās

 Dāmuomitejas
 sanāksme

 Mēneša pirmajā
 otrdienā 17:00

 Padomes sēdes

 Divas reizes gadā
 pēc iepriekšējas vienošanās

‌Valdes sēdes
‌Vienu reizi ceturksnī
‌pēc iepriekšējas vienošanās

 Drēbju kamera

 Trešdienās un
 ceturtdienās
 15:00-18:00Copyright 2010; Created by MB Studija »