Sākums
 Jaunumi
 Kalendārs
 Dievkalpojums
 Svētdarbības
Kristības
Iesvēte
Grēksūdze (privātbikts)
- Kas notiek grēksūdzē?
- Sagatavošanās grēksūdzei
- Grēksūdzes liturģija
Laulības
Mirušo izvadīšana
Svētais Vakarēdiens
 Aizlūgumi
 Draudze un aktivitātes
 Diakonijas centrs
 Vēsture un muzejs
 Galerija
 Notikumi
 Sprediķi
 Liecības
 Mēs ticam
 Mazais Katehisms
 Kristīgā mācība
 Iesvētību tālmācības
 Garīgi raksti
 Iesakām izlasīt
 Dvēseles spogulis
 Noderīgas saites
 Pieteikumi un anketas
 Ziedojumi

 

Grēksūdzes (privātbikts) liturģija

Penitentam (cilvēkam, kas izsūdz grēkus) jāsaka biktstēvam tā: "Mīļo mācītāj, es lūdzu tevi uzklausīt manu grēksūdzi un pasludināt man grēku piedošanu pēc Dieva gribas."

Mācītājs: Tēva un Dēla † un Svētā Gara vārdā.

Penitents: Āmen!

Mācītājs: Mūsu palīdzība ir tā Kunga vārdā!

Penitents: Kas radījis debesi un zemi!

Mācītājs: Ja esi gatavs izsūdzēt Dievam savus grēkus, es klausos!

Penitents: Es Dieva priekšā atzīstu...

(Seko tie grēki, kas ir apzināti un spiež sirdsapziņu.  Biktstēvs var vaicāt precizējošus jautājumus.  Kad apzinātie grēki ir izsūdzēti seko vispārīgā grēknožēla.)

Kopā: Visspēcīgais Dievs, sirdsžēlīgais Tēvs!  Es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos un ar ko esmu pelnījis Tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā.  Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži sāp, un es Tevi lūdzu Tavas lielās apžēlošanās un Tava mīļā Dēla Jēzus Kristus, mana Pestītāja, rūgto ciešanu un nāves dēļ: esi man, grēciniekam, žēlīgs, piedod man visus manus grēkus un dod man sava Svētā Gara spēku, ka varu atgriezties! Āmen!

Mācītājs: Vai tu no sirds nožēlo savus grēkus, ar ko tu Dieva, sava Kunga dusmas un sodu esi pelnījis laikā un mūžībā?  Tad atbildi sacīdams: Jā!

Penitents: Jā!

Mācītājs: Vai tu tici, ka Jēzus Kristus arī par taviem grēkiem pie krusta miris un ir tavs Pestītājs, tā ka tu uz viņu vienīgi paļaujies un savu cerību uz viņu liec?  Tad to apstiprini sacīdams: Jā!

Penitents: Jā!

Mācītājs: Vai tu arī no sirds apsoli atgriezties un ar visiem spēkiem gribi dzīties, ar Dieva palīgu, uz priekšu dzīvot pēc Viņa svētā prāta? Tad to apstiprini sacīdams: Jā!

Penitents:  Jā!

(Biktstēvs uzlikdams rokas uz penitenta galvas saka…)

Mācītājs: Uz šādu tavu grēku sūdzēšanu un lūgšanu, ar ko tu savus grēkus esi nožēlojis, kā arī savu ticību esi apliecinājis un turklāt arī apsolījis atgriezties, kā aicināts un iecelts Dieva vārda kalps es tev pasludinu Dieva žēlastību un apliecinu pēc Kunga Jēzus Kristus pavēles, ka visi tavi grēki ir piedoti Tēva un Dēla † un Svētā Gara vārdā.

Penitents:  Āmen!

Mācītājs: (Ārona svētības vārdi - "Tas Kungs lai tevi svētī un lai tevi pasargā! Tas Kungs lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs! Tas Kungs lai paceļ savu vaigu uz tevi un lai dod tev mieru!" (4 Mozus 6:24-26))

Penitents:  Āmen!

(Šeit biktstēvs var dot ieteikumus un/vai dvēseļkopšanas padomdošanu, kā arī aizlūgt par penitentu.)

Mācītājs:  Ej ar mieru!

Penitents:  Āmen!

 Liepājas Lutera draudze
Rekvizīti:

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Liepājas Lutera draudze

Reģ. Nr. LV90000100405

Fakt. adr.: Liepāja, Jelgavas 58, LV – 3401

A/S SEB banka, kods: UNLALV2X

Konts: LV52 UNLA 0012 0007 0193 5


e-pasts: lutera.draudze@inbox.lv
 Ziedojumi

Lai tuvākā nākotnē varētu atjaunot un sakārtot Liepājas Lutera baznīcu kā dievnamu un Latvijas arhitektūras pieminekli ir aicināts ikviens labas gribas cilvēks ziedot un atbalstīt šo ieceri ieskaitot "Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fondā" savu ziedojumu.

nodibinājums
"Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fonds"
VRN 40008239998
Jelgavas iela 58, Liepāja, LV3401
Konts
LV83 UNLA 0050 0236 3204 9
SEB banka, UNLALV2X

 Kontakti
 Draudzes mācītājs
 Raitis Šēners

 

.

 Trešdienās 16:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 16:00 – 18:30

 Mob. tālr. 26417168

 e-pasts: 
 raitissheners@inbox.lv

          ~~~

 Draudzes priekšnieks
 Vigo Dobelis

Svētdienās
pirms un pēc dievkalpojuma

Mob. tālr. 26154567

e-pasts:
vigod@inbox.lv

          ~~~

  Draudzes lietvede-

 sekretāre Austra Vītola:

 Trešdienās 15:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 15:00 – 18:00

 Svētdienās pēc
 dievkalpojuma

 Mob. tālr. 26668050
 

 

 Draudzes aktivitātes
 BAZNĪCĀ

 (Jelgavas ielā 62)

 Dievkalpojums ar
 sakramentu

 Svētdienās 11:00

 Lūgšanu stunda
 
(mazajā zālē)

 Otrdienās 18:00

 Grāmatu galds

 Pēc iepriekšējas vienošanās

 DRAUDZES NAMĀ

 (Jelgavas ielā 58)

 Svētdienas skola 

 Svētdienās 11:00

 No 1.jūnija līdz Pļaujas svētkiem svētdienas skola nenotiek

 Jautājumu un atbilžu
 pēcpusdiena

ziemas mēnešos

 Mēneša 3. svētdienā
 pēc dievkalpojuma

 12:30

 Kora mēģinājumi

Trešdienās 18:00

(draudzes namā)

Svētdienās 10:00 

(baznīcā)

Iesvētes mācības 

‌Iesvētes mācību kursi notiek
trīs reizes gadā

Trešdienās 18:00

 Bībeles studijas

ziemas mēnešos

 Ceturtdienās 18:00

 Bibliotēka

 Pēc iepriekšējas vienošanās

 Dāmuomitejas
 sanāksme

 Mēneša pirmajā
 otrdienā 17:00

 Padomes sēdes

 Divas reizes gadā
 pēc iepriekšējas vienošanās

‌Valdes sēdes
‌Vienu reizi ceturksnī
‌pēc iepriekšējas vienošanās

 Drēbju kamera

 Trešdienās un
 ceturtdienās
 15:00-18:00Copyright 2010; Created by MB Studija »