Sākums
 Jaunumi
 Kalendārs
 Dievkalpojums
 Svētdarbības
 Aizlūgumi
 Draudze un aktivitātes
 Diakonijas centrs
 Vēsture un muzejs
Mācītāji
Aculiecinieku stāsti
Muzejs
 Galerija
 Notikumi
 Sprediķi
 Liecības
 Mēs ticam
 Mazais Katehisms
 Kristīgā mācība
 Iesvētību tālmācības
 Garīgi raksti
 Iesakām izlasīt
 Dvēseles spogulis
 Noderīgas saites
 Pieteikumi un anketas
 Ziedojumi

 

Muzejs

Liepājas Lutera draudzē 05. jūlijā, 2014 tika atvērts Mārtiņam Luteram, reformācijas 500 gadei, kā arī draudzes un baznīcas vēsturei veltīts muzejs. Muzeja ieceri realizējusi Vita Pētersone.


Liepājas Lutera draudzes muzeja atklāšana

05. jūlijā, dienu pirms Liepājas Lutera baznīcas 80 gadu svinībām, tika atklāts Liepājas Lutera draudzes muzejs, kura ieceri izauklējusi un realizējusi Vita Pētersone, grāmatu galda un bibliotēkas vadītāja no Liepājas Lutera draudzes. Muzejs ir galvenokārt veltījums Mārtiņam Luteram un reformācijas 500 gades jubilejai, kā arī vēsturiska liecība gan par Liepājas Lutera draudzes pimsākumiem, gan baznīcas tapšanu.

Uz muzeja atklāšanas svētkiem bija ieradušies gan draudzes locekļi un domes pārstāvji, gan pilsētas iedzīvotāji un citi interesenti. Ikvienu apmeklētāju pie baznīcas durvīm sagaidīja gaismas eņģeļi no Liepājas Tautas Mākslas un Kultūras centra bērnu teātra, kuru kopš dibināšanas vada arī jaunatklātā muzeja vadītāja Vita Pētersone. Ieejot baznīcā, visus iepriecināja Līgas Šteinbergas ērģeļu spēle.

Gaismas eņģeļu pavadīti, muzeja apmeklētājus otrajā stāvā sagaidīja Andas Šintleres un Līgas Šteinbergas muzikāls priekšnesums, kur blakus Latvijas prezidenta K. Ulmaņa dāvinātajām elektriskajām ērģelēm ir iekārtots muzejs. Muzeja atklāšanai kā iederīgs un skanīgs muzikāls priekšnesums bija Rudītes Nikolovkas spēle uz mehāniskajām harmonijām, kas pašas par sevi ir muzejiska vērtība. Pirms svinīgās atklāšanas un lentes atraisīšanas, Liepājas Lutera draudzes mācītājs Raitis Šēners uzrunāja klātesošos, uzsverot, ka draudzei un baznīcai, kas nes reformātora Mārtiņa Lutera vārdu, ir pienākums būt priekšgalā, lai pagodinātu M. Lutera darbu, personību un luteriskās baznīcas vēsturi, un šāda muzeja atklāšana ir pirmais solis uz to. R. Šēners izteica milzīgu paldies muzeja veidotājai Vitai Pētersonei, jo muzeja izveide ir tieši viņas lolots sapnis, līdz kura īstenošanai noiets garš ceļa gabals.

Kā atklāja pati muzeja vadītāja Vita Pēterosne, sapnis par šāda muzeja izveidošanu ir lolots desmit gadus, kopš Vita ienāca Liepājas Lutera draudzē un savu kalpošanu saistīja tieši ar bibliotēkas izveidi, atstātā mantojuma apzināšanu un grāmatu sakārtošanu. Vita pati atklāj: „Pagājušā gada vasarā, braucot uz Hamburgas baznīcas dienām, esot Polijā, mēs apmeklējām mazu luterāņu baznīcu, kur mūs laipni uzņēma un aicināja apskatīt draudzes muzeju. Un ko es tur ieraugu? Tādas pašas grāmatas kā mums! Es saku mācītājam, ka arī mums vajag izveidot muzeju. Atbraucot atpakaļ, kad mana sirds pilna ar iespaidiem un staro, intervijā Dainai Meistarei atklāju, ka muzejs būs! Nu es vairs nevarēju atkāpties, solīts draudzes un pilsētas priekšā, darbs bija jāpaveic!”

Vita P. izteica sirsnīgu paldies Liepājas muzejam, kas dāsni aizdeva piecas vitrīnas muzeja iekārtošanai. Lielākā muzeja daļa ir veltīta tieši M. Luteram, viņa darbam un teoloģijai – Mārtiņš Luters: toreiz un tagad. Muzejs apkopojis tādas vērtības, kā M. Lutera tulkotu un Vācijā izdotu Bībeli, M. Lutera „Mazais Katehisms” vairākos izdevumos gan latviešu, gan vācu valodā, sprediķu krājumu un Lutera macību u.c. Lielākā daļa grāmatu ir izdotas 19. gs. vidū un otrajā pusē, kā arī 20. gs. sākumā. Akcentējot M. Lutera nozīmību šodien, muzejā aplūkojamas ne tikai Baznīcu dienu programmas no Hamburgas un Drēzdenes, bet arī žurnāls „Idea Spektrum”, kā arī citi materiāli.

Pārējās vitrīnās ir aplūkojama Liepājas Lutera draudzes vēsture, tās pirmsākumi un baznīcas tapšana gan fotogrāfijās, gan svētku dievkalpojumu lapiņās, gan citos materiālos, vairāk akcentējot baznīcas iesvētīšanu, padomi un mācītājus. Īpaša vērtība ir Gunāra Kelma gleznai un Karīnas fon Malmas dzejolim, ko draudzei dāvinājuši Georga Ādolfa fon Malma, pirmā Liepājas Lutera baznīcas būvinženiera, radinieki.

Muzejā izstādītais ir tikai viena trešā daļa no visa mantojuma, kas draudzē saglabājies, tāpēc muzejs viennozīmīgi tiks pilveidots un papildināts laika gaitā.  Pēc atklāšanas labus vārdus un novēlējumus teica gan domes priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Vitkovskis, uzsverot kontrastu starp baznīcas ārieni un iekšpusi, piebilda, ka gaisma ir ne tik daudz pateicoties baznīcas mūriem, bet gan cilvēkiem, kas šeit ik dienu nāk ar savām idejām un kalpošanu, savām lūgšanām un gaišajiem darbiem, gan Liepājas Krusta draudzes mācītājs Mārtiņš Urdze, kurš pauda M. Lutera pārliecību, nevis akli ticēt, bet saprast ticību, un muzejs ir labs veids kā to veicināt, kā arī draudzes locekļi no Lutera un citām Liepājas draudzēm.

Noslēgumā Vita Pētersone teica mīļu paldies visiem, kas sapņoja un īstenoja sapni kopā ar viņu, kas palīdzēja pie muzeja iekārtošanas un sakopšanas. Darbs ir iesākts, tagad atliek turpināt, kā iesākumā minēja mācītajs R. Šēners, lasot Dieva Vārdu no pirmās vēstules Timotejam: „..cīnies labo ticības cīņu, satver mūžīgo dzīvību, uz ko tu esi aicināts, pats apliecinādams labo liecību daudzu liecinieku priekšā.”

Laura Andersone

(Par muzeja atklāšanu varat lasīt arī "Svētdienas Rīta" augusta numurā.)






(Vairāk bildes varat aplūkot sadaļā Galerija)
 Liepājas Lutera draudze
Rekvizīti:

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Liepājas Lutera draudze

Reģ. Nr. LV90000100405

Fakt. adr.: Liepāja, Jelgavas 58, LV – 3401

A/S SEB banka, kods: UNLALV2X

Konts: LV52 UNLA 0012 0007 0193 5


e-pasts: lutera.draudze@inbox.lv
 Ziedojumi

Lai tuvākā nākotnē varētu atjaunot un sakārtot Liepājas Lutera baznīcu kā dievnamu un Latvijas arhitektūras pieminekli ir aicināts ikviens labas gribas cilvēks ziedot un atbalstīt šo ieceri ieskaitot "Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fondā" savu ziedojumu.

nodibinājums
"Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fonds"
VRN 40008239998
Jelgavas iela 58, Liepāja, LV3401
Konts
LV83 UNLA 0050 0236 3204 9
SEB banka, UNLALV2X

 Kontakti
 Draudzes mācītājs
 Raitis Šēners

 

.

 Trešdienās 16:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 16:00 – 18:30

 Mob. tālr. 26417168

 e-pasts: 
 raitissheners@inbox.lv

          ~~~

 Draudzes priekšnieks
 Vigo Dobelis

Svētdienās
pirms un pēc dievkalpojuma

Mob. tālr. 26154567

e-pasts:
vigod@inbox.lv

          ~~~

  Draudzes lietvede-

 sekretāre Austra Vītola:

 Trešdienās 15:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 15:00 – 18:00

 Svētdienās pēc
 dievkalpojuma

 Mob. tālr. 26668050
 

 

 Draudzes aktivitātes
 BAZNĪCĀ

 (Jelgavas ielā 62)

 Dievkalpojums ar
 sakramentu

 Svētdienās 11:00

 Lūgšanu stunda
 
(mazajā zālē)

 Otrdienās 18:00

 Grāmatu galds

 Pēc iepriekšējas vienošanās

 DRAUDZES NAMĀ

 (Jelgavas ielā 58)

 Svētdienas skola 

 Svētdienās 11:00

 No 1.jūnija līdz Pļaujas svētkiem svētdienas skola nenotiek

 Jautājumu un atbilžu
 pēcpusdiena

ziemas mēnešos

 Mēneša 3. svētdienā
 pēc dievkalpojuma

 12:30

 Kora mēģinājumi

Trešdienās 18:00

(draudzes namā)

Svētdienās 10:00 

(baznīcā)

Iesvētes mācības 

‌Iesvētes mācību kursi notiek
trīs reizes gadā

Trešdienās 18:00

 Bībeles studijas

ziemas mēnešos

 Ceturtdienās 18:00

 Bibliotēka

 Pēc iepriekšējas vienošanās

 Dāmuomitejas
 sanāksme

 Mēneša pirmajā
 otrdienā 17:00

 Padomes sēdes

 Divas reizes gadā
 pēc iepriekšējas vienošanās

‌Valdes sēdes
‌Vienu reizi ceturksnī
‌pēc iepriekšējas vienošanās

 Drēbju kamera

 Trešdienās un
 ceturtdienās
 15:00-18:00



Copyright 2010; Created by MB Studija »