Sākums
 Jaunumi
 Kalendārs
 Dievkalpojums
 Svētdarbības
Kristības
Iesvēte
Grēksūdze (privātbikts)
- Kas notiek grēksūdzē?
- Sagatavošanās grēksūdzei
- Grēksūdzes liturģija
Laulības
Mirušo izvadīšana
Svētais Vakarēdiens
 Aizlūgumi
 Draudze un aktivitātes
 Diakonijas centrs
 Vēsture un muzejs
 Galerija
 Notikumi
 Sprediķi
 Liecības
 Mēs ticam
 Mazais Katehisms
 Kristīgā mācība
 Iesvētību tālmācības
 Garīgi raksti
 Iesakām izlasīt
 Dvēseles spogulis
 Noderīgas saites
 Pieteikumi un anketas
 Ziedojumi

 

Sagatavošanās grēksūdzei (privātbiktij)

Kungs, Tu izproti mani visos sīkumos un mani pazīsti. Tu zini - vai es sēdu vai ceļos - Tev ir skaidras manas domas jau no tālienes. Vai es eju, vai es guļu, Tu esi ap mani, un Tev ir zināmi visi mani ceļi, jo nav vārda uz manas mēles, kas Tev, Kungs, nebūtu zināms.

Kurp lai es aizeju no Tava Gara, un kurp lai es bēgu no Tava vaiga? Ja es kāptu debesīs, Tu tur esi, ja es nokāptu ellē, Tu esi arī tur. Ja man būtu rītausmas spārni un es nolaistos jūras malā, tad arī tur mani vadītu Tava roka un Tava labā roka mani turētu. Ja es teiktu: galīga tumsa lai mani apklāj, un par nakti lai kļūst ap mani gaisma,- tad arī tumsība Tev nebūtu tumša, un nakts tev spīdētu kā diena, tumsība Tev būtu kā gaisma.

Manas būtnes veidojums Tev nebija apslēpts, kad es slepenībā tapu radīts, zemes dziļumos veidots. Tavas acis mani redzēja kā bezmiesas iedīgli, un Tavā grāmatā bija rakstītas visas manas dienas, jau noteiktas, kad to vēl nebija it nevienas. Cik dārgas man ir Tavas domas, ak, Dievs, un cik liels ir to daudzums!

Pārbaudi mani, ak, Dievs, un izzini manu sirdi; izmeklē mani un izdibini skaidri manas domas, un lūko, vai es neesmu uz ļauna ceļa, tad vadi mani pa mūžības ceļu! (Ps. 139: 1-4, 7-12, 15-17, 23-24)


"Dievs redz, Dievs dzird, Dievs soda, to aizmirst negribu," — ar šo apziņu lai pārbaudām sevi pirms Svētā Vakarēdiena un biktī ar atvērtām sirdīm un patiesā nožēlā noliekam savas nepilnības un grēkus Tā Kunga priekšā, cerēdami un ticēdami, ka ar Viņa svētību un stiprinājumu spējam uzvarēt savus grēkus un vājības.

 Ieteicamie palīgjautājumi

 • Vai pirmais bauslis manā dzīvē ir pirmais? Vai es dzīvē Dievu tā mīlu, kā Kristus mani mīlējis?
 • Vai es pasaules priekšā apliecinu vai aizliedzu Dievu?
 • Vai es uz Kristu ceru tikai kā uz svētītāju un izpalīgu šai dzīvē, vai arī Viņš ir mans Pestītājs, mūžības Kungs?
 • Vai mana ticība mūžīgai dzīvošanai ir dzīva, un es tās dēļ spētu upurēt laicīgus labumus?
 • Vai es ievēroju Kristus vārdus — "Kas ar mani nesakrāj, tas izkaisa"? Vai cenšos pēc iespējas bieži apmeklēt dievkalpojumus vai mājās lasu Svētos Rakstus?
 • Vai es esmu pateicīgs Dievam un dodu pienācīgu ziedojumu draudzes un Baznīcas vajadzībām? Vai es to daru mīlestības vai pienākuma apziņas, vai godkāres skubināts?
 • Vai es dzīvoju saskaņā ar tuvākā mīlestības bausli?
 • Vai mana pirmā doma, redzot cilvēku nelaimē, ir palīdzēt? Vai varbūt ļauns prieks vai vienaldzība iezogas sirdī?
 • Kas manī runā, redzot tuvākā panākumus, — prieks vai skaudība?
 • Vai neesmu iekārojis to, kas nav mans, — cita mantu, sievu, vīru?
 • Vai neesmu zadzis vai citus uz to mudinājis?
 • Vai neesmu līdzi darbojies aprunātājiem un izplatījis aplamas, nepārbaudītas runas?
 • Ja tuvāko starpā valda nesaskaņas, vai esmu tur centies būt miera nesēja vai varbūt kūdītājs?
 • Ja esmu zinājis, ka kāds runā vai dara netaisnību, vai esmu pret to atklāti uzstājies, runājot ar vainīgo, vai arī aiz muguras to aprunājis citu priekšā?
 • Kad pārdomāju šos jautājumus, vai manī rodas vēlēšanās atzīties savās kļūdās un pārkāpumos, vai arī es domās sevi visādi attaisnoju?

 

Paštaisnība ir mūsu ļaunākais ienaidnieks! Tāpēc ņemsim vērā apustuļa Jāņa vārdus: "Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi, un patiesība nav mūsos. Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Ja sakām, ka neesam grēkojuši, tad darām Viņu par meli, un Viņa vārdi nemājo mūsos." (1.Jņ 1:8-10)

Tāpēc patiesā sirds atvērtībā un lūgšanā saņemsim Tā Kunga žēlastības dāvanas.

Padziļinātai sirdsapziņas izmeklēšanai lietojiet "Dvēseles spogulis".


 Liepājas Lutera draudze
Rekvizīti:

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Liepājas Lutera draudze

Reģ. Nr. LV90000100405

Fakt. adr.: Liepāja, Jelgavas 58, LV – 3401

A/S SEB banka, kods: UNLALV2X

Konts: LV52 UNLA 0012 0007 0193 5


e-pasts: lutera.draudze@inbox.lv
 Ziedojumi

Lai tuvākā nākotnē varētu atjaunot un sakārtot Liepājas Lutera baznīcu kā dievnamu un Latvijas arhitektūras pieminekli ir aicināts ikviens labas gribas cilvēks ziedot un atbalstīt šo ieceri ieskaitot "Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fondā" savu ziedojumu.

nodibinājums
"Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fonds"
VRN 40008239998
Jelgavas iela 58, Liepāja, LV3401
Konts
LV83 UNLA 0050 0236 3204 9
SEB banka, UNLALV2X

 Kontakti
 Draudzes mācītājs
 Raitis Šēners

 

.

 Trešdienās 16:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 16:00 – 18:30

 Mob. tālr. 26417168

 e-pasts: 
 raitissheners@inbox.lv

          ~~~

 Draudzes priekšnieks
 Vigo Dobelis

Svētdienās
pirms un pēc dievkalpojuma

Mob. tālr. 26154567

e-pasts:
vigod@inbox.lv

          ~~~

  Draudzes lietvede-

 sekretāre Austra Vītola:

 Trešdienās 15:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 15:00 – 18:00

 Svētdienās pēc
 dievkalpojuma

 Mob. tālr. 26668050
 

 

 Draudzes aktivitātes
 BAZNĪCĀ

 (Jelgavas ielā 62)

 Dievkalpojums ar
 sakramentu

 Svētdienās 11:00

 Lūgšanu stunda
 
(mazajā zālē)

 Otrdienās 18:00

 Grāmatu galds

 Pēc iepriekšējas vienošanās

 DRAUDZES NAMĀ

 (Jelgavas ielā 58)

 Svētdienas skola 

 Svētdienās 11:00

 No 1.jūnija līdz Pļaujas svētkiem svētdienas skola nenotiek

 Jautājumu un atbilžu
 pēcpusdiena

ziemas mēnešos

 Mēneša 3. svētdienā
 pēc dievkalpojuma

 12:30

 Kora mēģinājumi

Trešdienās 18:00

(draudzes namā)

Svētdienās 10:00 

(baznīcā)

Iesvētes mācības 

‌Iesvētes mācību kursi notiek
trīs reizes gadā

Trešdienās 18:00

 Bībeles studijas

ziemas mēnešos

 Ceturtdienās 18:00

 Bibliotēka

 Pēc iepriekšējas vienošanās

 Dāmuomitejas
 sanāksme

 Mēneša pirmajā
 otrdienā 17:00

 Padomes sēdes

 Divas reizes gadā
 pēc iepriekšējas vienošanās

‌Valdes sēdes
‌Vienu reizi ceturksnī
‌pēc iepriekšējas vienošanās

 Drēbju kamera

 Trešdienās un
 ceturtdienās
 15:00-18:00



Copyright 2010; Created by MB Studija »