Sākums
 Jaunumi
 Kalendārs
 Dievkalpojums
 Svētdarbības
 Aizlūgumi
 Draudze un aktivitātes
 Diakonijas centrs
 Vēsture un muzejs
 Galerija
 Notikumi
 Sprediķi
 Liecības
 Mēs ticam
 Mazais Katehisms
Desmit baušļi
Ticības apliecība
"Mūsu Tēvs" lūgšana
Kristība
Svētais Vakarēdiens
Grēksūdze
95 tēzes
Lutera Roze
Citāti no Mārtiņa Lutera
 Kristīgā mācība
 Iesvētību tālmācības
 Garīgi raksti
 Iesakām izlasīt
 Dvēseles spogulis
 Noderīgas saites
 Pieteikumi un anketas
 Ziedojumi

 

Citāti

Dievs

 • Dievs ir jau priekšā, kad tu tikai vēl sāc un meklē.
 • Tad nu zini, ka Dievs izdarīs visu daudz labāk, nekā tu vari iedomāties vai vēlēties.
 • Dievu pareizi atzīt nozīmē atzīt, ka pie Viņa ir vienīgi labums un žēlastība.
 • Kas uz Dievu no sirds paļaujas, tas var pastāvēt visās pārbaudīšanās.

Kristus

 • Mēs visi, it visi, esam akli, un mūsu gaisma un apskaidrība nāk vienīgi no Kristus, mūsu svētā, uzticīgā Dieva.
 • Mēs nevaram tuvoties nevienam citam Dievam kā Tam, kas ir Cilvēkā, kurš nāca no debesīm. Es iesāku nekur citur kā pie silītes.
 • Es skatos uz to, kas Kristus  ir, un ticu, ka Viņa īstais vārds ir: Liels prieks!
 • Eņģelis nesaka tik vien, ka Kristus ir dzimis; viņš teic: jums, jums Viņš ir dzimis.
 • Kristus ir pirmais, vidējais un pēdējais pakāpiens trepēm, kas ved uz debesīm.
 • Es nezinu, pa kādiem ceļiem Dievs mani vedīs. Bet es zinu, kas ir mans vadonis, proti – Jēzus Kristus. No kā man bīties?

Svētais Gars

 • Svētā Gara darbs ir, ka Viņš sirdis dara līksmas.
 • Svētais Gars atnes sirdī Kristu, māca Viņu pazīt, iededzina sirdi un dod tai drosmi.

Dieva Vārds

 • Paņemiet projām Dieva Vārdu, un pasaule kļūs par elli.
 • Nav nemaz salīdzināms, cik lielā mērā Dieva Vārds paceļas pāri pār pašu Baznīcu.
 • Kur ir Dieva Vārds, tur ir paradīze un viss.

Evaņģēlijs

 • Evaņģēlijs nav nekas cits kā viens vienīgs sprediķis par Kristus augšāmcelšanos.

Ticība

 • Ticība nekādai cilvēka gudrībai nav pieejama.
 • Cik spēcīga ir mūsu ticība, tik spēcīgam ir jābūt arī mūsu priekam – citādi nemaz nevar būt.
 • Kas netic un glābiņu meklē cilvēku palīdzībā, tie kritīs un ies bojā.
 • Viss kristīgums pastāv tikai no šīm divām: ticības un mīlestības.
 • Ticība ir Svēto Rakstu atslēga.
 • Ticība ir un tai jābūt  stipram sirds pamatam, kas nekustas un negrīļojas, nedreb, nemetas un nešaubās, bet droši stāv un ir par savu lietu pārliecināts.

Lūgšana

 • To mums būs zināt, ka visa mūsu aizsardzība un pasargāšana stāv lūgšanā.
 • Dievam patīk, ka Viņu meklē, pieklauvē un nedod miera ar neatlaidīgām lūgšanām.

Grēks

 • Visa pasaule kļūst jauna, kad Dievs piedod grēkus.

Kristietis

 • Mums kristiešiem, katra diena ir Lieldiena.
 • Ievēro, ko Kristus tevis un visu cilvēku labā darījis, lai zinātu, kas arī tev citu labā jādara.
 • Pie Dieva ticībā tu esi brīvs no visām lietām; bet pie cilvēkiem tu esi ikvienam kalps mīlestībā.
 • Kristieša stāvoklis nav sasnieguma stāvoklis, bet viņš atrodas tapšanā, jo Kristus viņu mudina: lūdziet, meklējiet, klaudziniet! Kristus nebūt nesaka: jūs esat atraduši, jūs esat jau iekšā, bet gan: lūdziet, meklējiet, klauvējiet!
 • Ikviena kristieša dvēsele ir Dieva tā Tēva, tā Kunga Kristus un Svētā Gara dzīvoklis, pils un dievnams.
 • Mums pašiem ar sevi lepoties nozīmē Dievu ne par ko neturēt.
 • Kas savam tuvākam paiet garām, tas paiet garām arī Dievam.
 • Nepietiek, ka mēs ticam, bet mums jākļūst par apliecinātājiem.
 • Visas ciešanas, jā, viss, ko Dievs uzliek, kalpo cilvēka labā un ir kristietim noderīgs.

Dažādi

 • Kur netrūkst šo dievu lietu – laicīgā miera zemes virsū un vienprātības baznīcā – tur īsteni netrūkst nekā.
 • Labākā gara velte, labākā radības dāvana ir saulains, priecīgs sirdsprāts. 
 • Visa mūsu dzīve līdz pat ieiešanai nāvē ir ieslēgta Dieva žēlastības klēpī.

 

 Liepājas Lutera draudze
Rekvizīti:

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Liepājas Lutera draudze

Reģ. Nr. LV90000100405

Fakt. adr.: Liepāja, Jelgavas 58, LV – 3401

A/S SEB banka, kods: UNLALV2X

Konts: LV52 UNLA 0012 0007 0193 5


e-pasts: lutera.draudze@inbox.lv
 Ziedojumi

Lai tuvākā nākotnē varētu atjaunot un sakārtot Liepājas Lutera baznīcu kā dievnamu un Latvijas arhitektūras pieminekli ir aicināts ikviens labas gribas cilvēks ziedot un atbalstīt šo ieceri ieskaitot "Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fondā" savu ziedojumu.

nodibinājums
"Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fonds"
VRN 40008239998
Jelgavas iela 58, Liepāja, LV3401
Konts
LV83 UNLA 0050 0236 3204 9
SEB banka, UNLALV2X

 Kontakti
 Draudzes mācītājs
 Raitis Šēners

 

.

 Trešdienās 16:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 16:00 – 18:30

 Mob. tālr. 26417168

 e-pasts: 
 raitissheners@inbox.lv

          ~~~

 Draudzes priekšnieks
 Vigo Dobelis

Svētdienās
pirms un pēc dievkalpojuma

Mob. tālr. 26154567

e-pasts:
vigod@inbox.lv

          ~~~

  Draudzes lietvede-

 sekretāre Austra Vītola:

 Trešdienās 15:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 15:00 – 18:00

 Svētdienās pēc
 dievkalpojuma

 Mob. tālr. 26668050
 

 

 Draudzes aktivitātes
 BAZNĪCĀ

 (Jelgavas ielā 62)

 Dievkalpojums ar
 sakramentu

 Svētdienās 11:00

 Lūgšanu stunda
 
(mazajā zālē)

 Otrdienās 18:00

 Grāmatu galds

 Pēc iepriekšējas vienošanās

 DRAUDZES NAMĀ

 (Jelgavas ielā 58)

 Svētdienas skola 

 Svētdienās 11:00

 No 1.jūnija līdz Pļaujas svētkiem svētdienas skola nenotiek

 Jautājumu un atbilžu
 pēcpusdiena

ziemas mēnešos

 Mēneša 3. svētdienā
 pēc dievkalpojuma

 12:30

 Kora mēģinājumi

Trešdienās 18:00

(draudzes namā)

Svētdienās 10:00 

(baznīcā)

Iesvētes mācības 

‌Iesvētes mācību kursi notiek
trīs reizes gadā

Trešdienās 18:00

 Bībeles studijas

ziemas mēnešos

 Ceturtdienās 18:00

 Bibliotēka

 Pēc iepriekšējas vienošanās

 Dāmuomitejas
 sanāksme

 Mēneša pirmajā
 otrdienā 17:00

 Padomes sēdes

 Divas reizes gadā
 pēc iepriekšējas vienošanās

‌Valdes sēdes
‌Vienu reizi ceturksnī
‌pēc iepriekšējas vienošanās

 Drēbju kamera

 Trešdienās un
 ceturtdienās
 15:00-18:00Copyright 2010; Created by MB Studija »