Sākums
 Jaunumi
 Kalendārs
 Dievkalpojums
 Svētdarbības
 Aizlūgumi
 Draudze un aktivitātes
 Diakonijas centrs
 Vēsture un muzejs
 Galerija
 Notikumi
 Sprediķi
 Liecības
 Mēs ticam
 Mazais Katehisms
Desmit baušļi
Ticības apliecība
"Mūsu Tēvs" lūgšana
Kristība
Svētais Vakarēdiens
Grēksūdze
95 tēzes
Lutera Roze
Citāti no Mārtiņa Lutera
 Kristīgā mācība
 Iesvētību tālmācības
 Garīgi raksti
 Iesakām izlasīt
 Dvēseles spogulis
 Noderīgas saites
 Pieteikumi un anketas
 Ziedojumi

 

Grēksūdze

Par atslēgu amatu un bikti.

Kas ir atslēgu amats?

Kristus savai baznīcai zemes virsū ir devis  īpašu varu – atslēgu [pielietošanas] amatu piedot grēkus tiem, kas tos nožēlo un atgriežas, bet paturēt tiem, kas tos nenožēlo un neatgriežas, kamēr tie neatgriežas.

Kā skan iestādīšanas vārdi, ar kuriem mūsu Kungs Jēzus Kristus iestādīja atslēgu amatu?

Tā raksta svētais evaņģēlists Jānis 20. nodaļā: . To sacījis [Jēzus], Viņš dvesa un sacīja saviem mācekļiem: "Ņemiet Svēto Garu!  Kam jūs grēkus piedosit, tiem tie būs piedoti, kam jūs tos paturēsit, tiem tie paliks."

Kā tu tici šiem vārdiem?

Es ticu, ka Kristus vārda sludināšanas amatā aicināto kalpošana notiek pēc dievišķas pavēles; jo īpaši, kad viņi izslēdz no kristīgās draudzes tos, kas dzīvo atklātā grēkā un nevēlas atgriezties, bet tos, kas nožēlo savus grēkus un grib laboties, atraisa no viņu grēkiem. Es ticu, ka tā tas notiek Dieva spēkā arī Debesīs tā, it kā to darītu mūsu mīļais Kungs Kristus pats.

Kas ir bikts?

Tā satur sevī divas daļas: vienu, kurā cilvēks atzīstas savā grēkā, otru, kurā mācītājs / biktstēvs viņam pasludina Absolūciju vai grēku piedošanu kā no Dieva paša, un viņš nešaubās par to, bet gan cieši tam tic, ka viņa grēki tādēļ ir piedoti Dieva priekšā, kas ir Debesīs.

Kādos grēkos ir jāatzīstas?

Dieva priekšā ir jāatzīstas visos grēkos, arī tajos, kurus mēs paši nespējam atzīt – tāpat kā mēs to darām, kad lūdzam Mūsu Tēvs Debesīs. Savukārt biktstēva / mācītāja priekšā mums ir jāatzīstas tikai tajos grēkos, kurus apzināmies savā sirdī. Ps 32, 3-5; Sal. pam. 28, 13; Ps 19, 13; Jēk  5, 16

Kuri ir šie grēki?

Šeit apdomā, vai tu, būdams tēvs, māte, dēls, meita, darbinieks vai arī ieņemdams kādu vadošu vai atbildīgu posteni, es pildījis desmit Dieva baušļus: vai neesi bijis nepaklausīgs, neuzticīgs, slinks, dusmīgs, bezkaunīgs, ķildīgs vai neesi kādam darījis pāri ar vārdiem vai darbiem; vai neesi zadzis, bijis nolaidīgs, izšķērdīgs, nodarījis kādam zaudējumus.
 

 Liepājas Lutera draudze
Rekvizīti:

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Liepājas Lutera draudze

Reģ. Nr. LV90000100405

Fakt. adr.: Liepāja, Jelgavas 58, LV – 3401

A/S SEB banka, kods: UNLALV2X

Konts: LV52 UNLA 0012 0007 0193 5


e-pasts: lutera.draudze@inbox.lv
 Ziedojumi

Lai tuvākā nākotnē varētu atjaunot un sakārtot Liepājas Lutera baznīcu kā dievnamu un Latvijas arhitektūras pieminekli ir aicināts ikviens labas gribas cilvēks ziedot un atbalstīt šo ieceri ieskaitot "Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fondā" savu ziedojumu.

nodibinājums
"Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fonds"
VRN 40008239998
Jelgavas iela 58, Liepāja, LV3401
Konts
LV83 UNLA 0050 0236 3204 9
SEB banka, UNLALV2X

 Kontakti
 Draudzes mācītājs
 Raitis Šēners

 

.

 Trešdienās 16:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 16:00 – 18:30

 Mob. tālr. 26417168

 e-pasts: 
 raitissheners@inbox.lv

          ~~~

 Draudzes priekšnieks
 Vigo Dobelis

Svētdienās
pirms un pēc dievkalpojuma

Mob. tālr. 26154567

e-pasts:
vigod@inbox.lv

          ~~~

  Draudzes lietvede-

 sekretāre Austra Vītola:

 Trešdienās 15:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 15:00 – 18:00

 Svētdienās pēc
 dievkalpojuma

 Mob. tālr. 26668050
 

 

 Draudzes aktivitātes
 BAZNĪCĀ

 (Jelgavas ielā 62)

 Dievkalpojums ar
 sakramentu

 Svētdienās 11:00

 Lūgšanu stunda
 
(mazajā zālē)

 Otrdienās 18:00

 Grāmatu galds

 Pēc iepriekšējas vienošanās

 DRAUDZES NAMĀ

 (Jelgavas ielā 58)

 Svētdienas skola 

 Svētdienās 11:00

 No 1.jūnija līdz Pļaujas svētkiem svētdienas skola nenotiek

 Jautājumu un atbilžu
 pēcpusdiena

ziemas mēnešos

 Mēneša 3. svētdienā
 pēc dievkalpojuma

 12:30

 Kora mēģinājumi

Trešdienās 18:00

(draudzes namā)

Svētdienās 10:00 

(baznīcā)

Iesvētes mācības 

‌Iesvētes mācību kursi notiek
trīs reizes gadā

Trešdienās 18:00

 Bībeles studijas

ziemas mēnešos

 Ceturtdienās 18:00

 Bibliotēka

 Pēc iepriekšējas vienošanās

 Dāmuomitejas
 sanāksme

 Mēneša pirmajā
 otrdienā 17:00

 Padomes sēdes

 Divas reizes gadā
 pēc iepriekšējas vienošanās

‌Valdes sēdes
‌Vienu reizi ceturksnī
‌pēc iepriekšējas vienošanās

 Drēbju kamera

 Trešdienās un
 ceturtdienās
 15:00-18:00Copyright 2010; Created by MB Studija »