Sākums
 Jaunumi
 Kalendārs
 Dievkalpojums
 Svētdarbības
 Aizlūgumi
 Draudze un aktivitātes
 Diakonijas centrs
 Vēsture un muzejs
 Galerija
 Notikumi
 Sprediķi
 Liecības
 Mēs ticam
 Mazais Katehisms
 Kristīgā mācība
Par Bībeli
Par baušļiem
Par pirmo bausli
Par otro bausli
Par trešo bausli
Par ceturto bausli
Par piekto bausli
Par sesto bausli
Par septīto bausli
Par astoto bausli
Par devīto un desmito bausli
Beigu vārdi par baušļiem
Par Dieva baušļu nozīmi un lietošanu
Par grēku
Par ticības apliecību
Par bauslības un evaņģēlija atšķirību
Par Dievu
Par radīšanu
Par Dievu Tēvu
Par eņģeļiem
Par cilvēku
Par pestīšanu
Par Jēzu Kristu
Par svētīšanu
Par Svēto Garu
Par draudzi
Par grēku piedošanu un taisnošanu
Par miesas augšāmcelšanos
Par mūžīgo dzīvošanu
 Iesvētību tālmācības
 Garīgi raksti
 Iesakām izlasīt
 Dvēseles spogulis
 Noderīgas saites
 Pieteikumi un anketas
 Ziedojumi

 

Bībele

4. Kas ir Bībele?

Bībele jeb Svētie Raksti ir Dieva Vārds, ko svēti cilvēki ir sarakstījuši, Svētā Gara iedvesmoti. Apustulis Pēteris raksta:

2. Pēt. 1,21: Jo praviešu sludināšana nav nekad cēlusies no cilvēku gribas, bet Dieva cilvēki ir runājuši Svētā Gara spēkā.

Svētā Bībele sevī satur ne tikai atsevišķus Dieva Vārdus, bet ik­katrs vārds tajā ir no Dieva.

5. Kas ir Bībeles sarakstītāji?

Vecā Derība ir Mozus un citu praviešu sarakstīta. Jauno Derību ir sarakstījuši apustuļi un evaņģēlisti. Tie ir darbojušies Svētā Gara spēkā, kurš deva cilvēkiem savu Vārdu kā runātā, tā rakstītā veidā.

Dāvids saka:

2. Sam. 23,2: "Tā Kunga Gars runā ar manu muti, un Viņa vārds ir uz manas mēles."

Apustulis Pāvils raksta:

1. Tes. 2,13: Tāpēc mēs arī pastāvīgi pateicamies Dievam, ka jūs, uzklausījuši mūsu sludinātos Dieva vārdus, tos esat uzņēmuši nevis kā cilvēku, bet kā Dieva vārdus, kas tie patiesībā ir; jo pats Dievs darbojas ar savu spēku jūsos, kas ticat.

6. Kāda ir Bībele?

Bībele ir neatkārtojama, jo tā ir nekļūdīga, dzīva, spēcīga un mūžīgi nemainīga patiesība. Bībeles patiesībā pamatojoties, var dzīvot drošībā un svētlaimē nomirt.

4. Moz. 23,19: Dievs nav cilvēks, kas melotu, nedz cilvēka bērns, ka Viņam kaut kas būtu jānožēlo. Vai Viņš ko teiktu un nedarītu, vai Viņš ko sacītu, un tas nekļūtu īstenība?

Ebr. 4,12: Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu un spiežas dziļi iekšā, līdz, kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes, un ir domu un sirds prāta tiesnesis.

Jņ. 10,35: Ja raksts tos nosaucis par dieviem, uz kuriem zīmējas šie Dieva vārdi, un raksti nevar tikt atcelti.

Ebr. 6,18: Lai šīs divas negrozāmās lietas — un Dievam taču nebija iespējams melot — būtu par stipru paskubinājumu mums, kas esam meklējuši glābiņu, satverot gaidāmo cerību.

Tit. 1,2: Cerībā uz mūžīgu dzīvību, ko Dievs, kas nemelo, ir apsolījis pirms mūžīgiem laikiem.

1. Pēt. 1,25: Bet tas ir tas vārds, kas jums ir tapis kā prieka vēsts sludināts.

Jņ. 17,17: Svētītos patiesībā; tavi vārdi ir patiesība.

7. Kādēļ Dievs mums ir devis Bībeli?

Dievs ir devis Svētos Rakstus, lai mums darītu zināmu, kā iegūt mūžīgo svētību jeb kā mēs varam tapt glābti.

Tādēļ Dievs vēlas, lai:

1. Mēs to čakli lasām un mācāmies.

2. Ticam uz to savās sirdīs.

3. Izpildām to savā dzīvē.

4. Darām to pazīstamu arī citiem.

2. Tim. 3,15: Un ka tu no mazām dienām zini svētos rakstus, kas spēj padarīt tevi gudru, ka tu iegūsti pestīšanu ticībā, kas sakņojas Kristū Jēzū.

Jņ. 20,31: Bet šīs ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva Dēls, un lai jūs, pie ticības nākuši, dzīvību iegūtu viņa vārdā.

2. Tim. 3,16-17: Ikkatrs Dieva iedvesmots raksts ir arī noderīgs mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam.

Ps. 119,105: Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem.

Lk. 11,28: Bet viņš sacīja: "Tiešām, svētīgi ir tie, kas Dieva vārdu dzird un pasargā."

Mk. 16,15: Un viņš tiem sacīja: "Eita pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai."

Kristīgā Baznīcā Svētie Raksti ir augstākā autoritāte un vienīgā mēraukla kā mācībās, tā arī dzīves ceļā.

1. Kor. 4,6: Bet to, brāļi, es esmu zīmējis uz sevi un uz Apollu, jūsu labad, lai jūs pie mums mācāties nepacelties pār to, kas ir rakstīts, lai jūs viena cilvēka dēļ neuzpūšaties pret citu.

Gal. 1,8: Bet, ja arī mēs vai kāds eņģelis no debesīm jums sludinātu citu evaņģēliju nekā to, ko esam jums pasludinājuši, lāsts pār to!

8. Kad Bībele ir sastādīta?

Bībele sastāv no Vecās un Jaunās Derības. Vecajā Derībā ir 39 grāmatas. Tās ir radušās jau ilgi pirms Jēzus Kristus dzimšanas. Jaunajā Derībā ir 27 grāmatas. Tās ir sarakstītas apustuļu laikā. Bībele ir grāmatu kopojums, kurā pavisam ir 66 grāmatas. Grāmatas vēlāk ir sadalītas nodaļās un pantos.

Uzdevums: Iemācies Bībeles grāmatu nosaukumus. Bieži tiek lietoti saīsinājumi. Mācies atrast Bībeles grāmatas, kad to nosaukumi ir saīsināti. Atrisini sekojošu uzdevumu: Jānis savā dzimšanas dienā saņēma telegrammu no sava krusttēva. Tajā bija rakstīts: "Ps. 86,5 un Fil. 2,10-11." Kāds bija tās vēstījums?

Vecā Derība sākotnēji ir rakstīta senebreju valodā un atsevišķas tās daļas arī aramiešu valodā, Jaunā Derība — grieķu valodā. Bībele vai arī atsevišķas tās daļas ir tulkotas ļoti daudzās valodās, un tā vēl joprojām tiek izdota jaunos tulkojumos.

Par Bībeles tulkošanu latviešu valodā zinām, ka atsevišķi Bībeles panti un teksta gabaliņi ir jau parādījušies klajā sākot ar 15. gadu simteni. īstena visas Bībeles tulkošana sākās Vidzemē zviedru laikā XVII gs. beigās. Zviedru karalis Kārlis XI izsniedza no valsts kases 7500 dālderus Bībeles tulkošanai. Ap 1680. gadu par tulkotāju tika izraudzīts vācu tautības mācītājs E. Gliks (Glück, 1652-1705). Pēc lielām grūtībām Jaunā Derība tika iespiesta 1685. gadā un visa Bībele 1694. gadā ar nosaukumu Ta Svvehta Grahmata.

 


 
 Liepājas Lutera draudze
Rekvizīti:

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Liepājas Lutera draudze

Reģ. Nr. LV90000100405

Fakt. adr.: Liepāja, Jelgavas 58, LV – 3401

A/S SEB banka, kods: UNLALV2X

Konts: LV52 UNLA 0012 0007 0193 5


e-pasts: lutera.draudze@inbox.lv
 Ziedojumi

Lai tuvākā nākotnē varētu atjaunot un sakārtot Liepājas Lutera baznīcu kā dievnamu un Latvijas arhitektūras pieminekli ir aicināts ikviens labas gribas cilvēks ziedot un atbalstīt šo ieceri ieskaitot "Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fondā" savu ziedojumu.

nodibinājums
"Liepājas Lutera baznīcas atjaunošanas fonds"
VRN 40008239998
Jelgavas iela 58, Liepāja, LV3401
Konts
LV83 UNLA 0050 0236 3204 9
SEB banka, UNLALV2X

 Kontakti
 Draudzes mācītājs
 Raitis Šēners

 

.

 Trešdienās 16:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 16:00 – 18:30

 Mob. tālr. 26417168

 e-pasts: 
 raitissheners@inbox.lv

          ~~~

 Draudzes priekšnieks
 Vigo Dobelis

Svētdienās
pirms un pēc dievkalpojuma

Mob. tālr. 26154567

e-pasts:
vigod@inbox.lv

          ~~~

  Draudzes lietvede-

 sekretāre Austra Vītola:

 Trešdienās 15:00 – 18:00

 Ceturtdienās
 15:00 – 18:00

 Svētdienās pēc
 dievkalpojuma

 Mob. tālr. 26668050
 

 

 Draudzes aktivitātes
 BAZNĪCĀ

 (Jelgavas ielā 62)

 Dievkalpojums ar
 sakramentu

 Svētdienās 11:00

 Lūgšanu stunda
 
(mazajā zālē)

 Otrdienās 18:00

 Grāmatu galds

 Pēc iepriekšējas vienošanās

 DRAUDZES NAMĀ

 (Jelgavas ielā 58)

 Svētdienas skola 

 Svētdienās 11:00

 No 1.jūnija līdz Pļaujas svētkiem svētdienas skola nenotiek

 Jautājumu un atbilžu
 pēcpusdiena

ziemas mēnešos

 Mēneša 3. svētdienā
 pēc dievkalpojuma

 12:30

 Kora mēģinājumi

Trešdienās 18:00

(draudzes namā)

Svētdienās 10:00 

(baznīcā)

Iesvētes mācības 

‌Iesvētes mācību kursi notiek
trīs reizes gadā

Trešdienās 18:00

 Bībeles studijas

ziemas mēnešos

 Ceturtdienās 18:00

 Bibliotēka

 Pēc iepriekšējas vienošanās

 Dāmuomitejas
 sanāksme

 Mēneša pirmajā
 otrdienā 17:00

 Padomes sēdes

 Divas reizes gadā
 pēc iepriekšējas vienošanās

‌Valdes sēdes
‌Vienu reizi ceturksnī
‌pēc iepriekšējas vienošanās

 Drēbju kamera

 Trešdienās un
 ceturtdienās
 15:00-18:00Copyright 2010; Created by MB Studija »